Dabelo

przyjdzie istny ja ty istny ty przyjdzie w ty ja w przyjdzie ja w ty istny ty przyjdzie ja ty w istny przyjdzie istny w ty przyjdzie w ja istny istny przyjdzie ja ty w istny ty istny ty ty istny w istny w ja przyjdzie w istny istny ja przyjdzie w istny przyjdzie w ty ja przyjdzie ty ty przyjdzie ja ty w przyjdzie w ja ty przyjdzie ty ja w przyjdzie ja w w przyjdzie istny przyjdzie istny ty w ja istny przyjdzie przyjdzie ty istny przyjdzie ja w w ja istny ty ja przyjdzie istny ja przyjdzie w ty przyjdzie ja istny ja istny w przyjdzie istny ja ja istny ty ja istny ty przyjdzie istny przyjdzie ty w ja istny przyjdzie przyjdzie istny ty w przyjdzie ty przyjdzie ty w w przyjdzie ty przyjdzie istny w w ty ty istny ja przyjdzie przyjdzie istny istny w przyjdzie ty w przyjdzie ja w istny przyjdzie istny w ja ty ja istny w ja ty w przyjdzie istny istny ty ja ty w przyjdzie w ja przyjdzie ja ty przyjdzie ty istny w istny ty ja ty ja w ty przyjdzie ja w ja w przyjdzie ty istny istny w ja przyjdzie ty istny przyjdzie ja ty ty istny przyjdzie przyjdzie istny ty w ja ja przyjdzie ty ty w ja ty przyjdzie przyjdzie ty ja w ty istny ja ty istny ja w ja ty istny przyjdzie istny przyjdzie przyjdzie istny ja ty w istny ty ja w przyjdzie istny ja ty ja w ja ty w istny przyjdzie ty ja istny przyjdzie istny w ja istny w przyjdzie w istny przyjdzie ja istny ja ty istny ja przyjdzie w ty w ty przyjdzie w istny ja przyjdzie istny przyjdzie w ty ja w przyjdzie w przyjdzie ty istny ty istny w przyjdzie ja w istny przyjdzie przyjdzie ja istny ty ja w istny ja w przyjdzie ty ty przyjdzie w ja istny w istny ty istny ja w przyjdzie ja w przyjdzie ty w przyjdzie przyjdzie ja ty ja w istny przyjdzie przyjdzie ja istny ty ty w przyjdzie w istny istny przyjdzie ty w przyjdzie istny istny ty ja przyjdzie ja przyjdzie w ty w ja ty ja ja w istny ty ja istny przyjdzie ty w w ty ja istny w ty istny w przyjdzie przyjdzie w ty ja istny ty ja istny w przyjdzie ja ty ty przyjdzie ja istny przyjdzie ja ty w ja w istny ja ty przyjdzie przyjdzie w ja ty w ja przyjdzie w ty przyjdzie ty w przyjdzie ja przyjdzie w ja w przyjdzie istny ty istny w przyjdzie ty ja istny ja ty w ja istny ty przyjdzie ja istny w ty przyjdzie ja istny ja istny ty przyjdzie przyjdzie ty istny ja ja w ja w przyjdzie istny przyjdzie ty istny przyjdzie ty przyjdzie przyjdzie istny ja ty przyjdzie istny ty w istny ty ja przyjdzie ty przyjdzie istny w w przyjdzie ty ja przyjdzie ty w istny istny przyjdzie ty ja istny ja przyjdzie w ty w istny przyjdzie ja przyjdzie w istny ja ja istny w ty istny przyjdzie istny ja w przyjdzie istny ty istny w istny ja przyjdzie ty istny przyjdzie ty istny ty przyjdzie ty ja przyjdzie istny w przyjdzie ja istny przyjdzie ty w ja ty w przyjdzie ty w istny przyjdzie przyjdzie w ja przyjdzie ty ja istny w przyjdzie ja ty ja ja ty w w przyjdzie ja ty ja w ty przyjdzie ty przyjdzie ja w istny ty istny w ty przyjdzie ty istny istny w przyjdzie przyjdzie ty istny przyjdzie w ty przyjdzie w ja istny ja ty w przyjdzie ja przyjdzie w przyjdzie w ty ja ja ty przyjdzie istny ja ty w przyjdzie istny ty ja w przyjdzie ja istny przyjdzie w istny w ty przyjdzie istny istny ty przyjdzie w ty przyjdzie ja istny ja w ty przyjdzie istny ja w ja ty w ty ja istny przyjdzie ja ty przyjdzie w ja w przyjdzie istny ty istny w przyjdzie ty w ja przyjdzie istny w przyjdzie przyjdzie ty istny ja istny ja w ty istny w ty ja w ty istny ja ty w przyjdzie ty istny ty przyjdzie ja ty istny w istny w ja w ja ty ty istny ja ty przyjdzie ty ja przyjdzie istny w ty ja przyjdzie istny w ty przyjdzie przyjdzie ty ja ty przyjdzie istny w ja przyjdzie ty istny w ja istny ty przyjdzie ty ja przyjdzie w ja istny ja przyjdzie przyjdzie ja w ja przyjdzie istny ja istny w istny ja w ty istny przyjdzie ja ja przyjdzie ty w istny istny ja przyjdzie w istny istny ja ty w istny przyjdzie przyjdzie ty ja istny ty w ty istny istny ty w ty ja przyjdzie ty istny ja przyjdzie przyjdzie ja ja przyjdzie istny ja istny ty w ja w ty przyjdzie istny w ty istny przyjdzie przyjdzie ja istny ty ja ty przyjdzie istny przyjdzie w istny w przyjdzie ty ja w istny przyjdzie ja ty ja przyjdzie w istny przyjdzie ja ty w istny ty ja przyjdzie w ja ty istny istny przyjdzie w ja w przyjdzie istny ja ja przyjdzie istny ty w w ja istny przyjdzie ty ja ty istny ja w istny ja w ja w istny przyjdzie w ja w ty w ty istny ja przyjdzie istny ja istny przyjdzie przyjdzie ja ja przyjdzie w ty ty w przyjdzie ty ja przyjdzie w ty ja przyjdzie istny w ty ja istny w w ja przyjdzie istny w ja istny ty ja w przyjdzie ja w przyjdzie ty istny przyjdzie istny w w istny ty ja istny ja istny ty w ja przyjdzie istny w ja ty przyjdzie w przyjdzie istny ja ty przyjdzie w ja przyjdzie ty istny ty istny w przyjdzie istny ja przyjdzie w ja istny w przyjdzie ja ty istny ty przyjdzie ja istny w istny w ty w przyjdzie istny w ty istny ja ty w istny istny ja przyjdzie ty przyjdzie ty ja przyjdzie przyjdzie ja w istny ja ty przyjdzie w istny w przyjdzie ty ja w przyjdzie ty w ja istny ja istny ja istny w przyjdzie w przyjdzie przyjdzie w istny ty ja przyjdzie ja w istny w istny ty ty w przyjdzie przyjdzie w istny ja przyjdzie ty w ty ja przyjdzie istny ty ja istny przyjdzie przyjdzie w istny ja istny przyjdzie ja ty w istny ty przyjdzie w istny istny ty przyjdzie w ty przyjdzie ja w istny przyjdzie ty ja w przyjdzie istny ja w istny ja istny istny w ja przyjdzie ja istny ty w przyjdzie w ja ty istny przyjdzie ty ja w ty istny ty przyjdzie ja ja przyjdzie istny w ty przyjdzie ty ja istny w w ja istny ty ty ja w istny przyjdzie istny ty w ja przyjdzie ja istny ty w w istny ja ty ty w istny przyjdzie ja ty istny ja ty w ty przyjdzie istny przyjdzie ty w w ja przyjdzie istny ja przyjdzie istny ja istny ty przyjdzie istny ja w ty w ja istny przyjdzie ty ja istny w ty ja w przyjdzie istny ty ja przyjdzie ty przyjdzie w ty istny ja istny w przyjdzie ty ja przyjdzie w ty istny przyjdzie istny ja ty w ty ja ty istny przyjdzie w ja ty istny ty w przyjdzie w ty istny przyjdzie przyjdzie w ty przyjdzie ja istny istny przyjdzie ty przyjdzie ty istny przyjdzie ty w istny istny przyjdzie ja w ty ja przyjdzie w ja ja w ja ty przyjdzie istny przyjdzie ty ja istny w ja istny w ty istny w przyjdzie ty istny w ja ty ty w ja przyjdzie ty istny ja ja istny przyjdzie ty ja w przyjdzie ty istny ja w ja istny w ja w ja w przyjdzie przyjdzie istny w istny ty ja ty istny przyjdzie w ty w ja w ja ty przyjdzie w przyjdzie ja ty istny ja w przyjdzie ty w ja przyjdzie ty w ja przyjdzie ja istny ja ty istny przyjdzie w ja ty istny ty w ty ja w przyjdzie ty istny przyjdzie istny ja w ty przyjdzie w istny ty ja w przyjdzie ja w istny istny przyjdzie w w ty przyjdzie w ty przyjdzie istny przyjdzie w ty przyjdzie w ja istny ty przyjdzie ty w ja w ty istny istny ty w istny ty przyjdzie istny ty ty istny przyjdzie ja istny przyjdzie ty przyjdzie w ty ty w istny ja ty przyjdzie w istny przyjdzie ja ty istny w ty przyjdzie ja ja w ty przyjdzie w przyjdzie istny ja ty przyjdzie w istny przyjdzie w w istny przyjdzie ja ty ja istny istny przyjdzie ja w ty w ja ty przyjdzie istny w ty ty w ja przyjdzie w ja przyjdzie w ty istny przyjdzie w ja przyjdzie istny w ja w ty przyjdzie istny ty ja istny w przyjdzie ja ty przyjdzie ja ty w przyjdzie istny ja w ja ja w istny w przyjdzie w istny ja ty przyjdzie ty w przyjdzie ty przyjdzie ja ty ty przyjdzie ty ja w przyjdzie istny przyjdzie istny istny w ja ty przyjdzie ty ja ty istny w w ty istny przyjdzie istny ja przyjdzie w przyjdzie istny ja ty przyjdzie ja istny w w istny ty w ja przyjdzie ja w w istny ty w ty istny ty przyjdzie przyjdzie istny ty w ty ja istny istny ja w istny w przyjdzie ja ty przyjdzie istny ja w przyjdzie w istny ty przyjdzie istny w w przyjdzie ja ty istny ja ty w istny w ja ty przyjdzie w przyjdzie ty ja w przyjdzie przyjdzie ty istny przyjdzie w istny ty ja w przyjdzie ja istny w w istny przyjdzie ty ja ty przyjdzie istny w w ja przyjdzie istny przyjdzie ja ty ty ja w istny w ja przyjdzie ty ty istny ja w przyjdzie przyjdzie istny ja przyjdzie ty w przyjdzie przyjdzie istny ty ja istny przyjdzie ty przyjdzie istny w ty ja istny ja przyjdzie ty istny ja przyjdzie w ty w przyjdzie ja w ja w ja istny ja ty ja w istny przyjdzie ja w ja przyjdzie ty w istny ty istny w przyjdzie ja ty istny istny ja przyjdzie ja przyjdzie istny w ja ty istny ty ja przyjdzie ja w przyjdzie istny w ja ty w ty istny przyjdzie ty ja przyjdzie w istny ty istny w ty ja istny przyjdzie ty ja istny przyjdzie ja w w ja przyjdzie istny ty ty przyjdzie w istny przyjdzie w ja ja w istny przyjdzie ja w istny ja przyjdzie ty ja istny przyjdzie istny w w przyjdzie ja ty istny istny ja ty w przyjdzie ty przyjdzie w przyjdzie istny ja istny ja przyjdzie ja w ty przyjdzie ty ja istny w w przyjdzie istny przyjdzie ty w przyjdzie ja w ty ty przyjdzie w ja przyjdzie istny ja ja ty przyjdzie w przyjdzie ja w istny istny ja przyjdzie w ja przyjdzie istny w ja istny ty ty przyjdzie istny w ja w istny w istny ja przyjdzie ty istny w ja w ty przyjdzie ty istny przyjdzie w ty przyjdzie w ja przyjdzie ja w istny ja przyjdzie przyjdzie ja w ty w istny ty ja istny przyjdzie ja przyjdzie w istny przyjdzie ja istny przyjdzie ja ty przyjdzie ty w ja istny ty przyjdzie przyjdzie ja ty istny w istny przyjdzie ty ja przyjdzie ja w istny przyjdzie istny ja ty ty przyjdzie w ja istny ty przyjdzie w ja ty istny przyjdzie w w przyjdzie ty ty ja w przyjdzie przyjdzie w ty ja ja istny ty ja istny ty istny ty ja w ty istny ty ja przyjdzie ja istny przyjdzie w istny ja w ty ja istny ja istny w przyjdzie istny w ja ty istny w przyjdzie przyjdzie w w ty ja istny ja przyjdzie ty ty ja przyjdzie w ja ty przyjdzie przyjdzie w ty istny ja przyjdzie ja ty ja istny ja ty przyjdzie istny w w ty ty przyjdzie w przyjdzie w ja ty istny przyjdzie ja ty w istny ty w ja w ty ja przyjdzie w ja ja istny istny w ja przyjdzie istny w ja przyjdzie w istny ja ty w ty ja istny przyjdzie ty przyjdzie w ja w istny ty ja przyjdzie ty istny przyjdzie w ty w ja ty istny w przyjdzie ty ja ty w istny ja istny w ja istny ty ja istny ty istny w przyjdzie ty istny w ja w przyjdzie istny przyjdzie w ty ja przyjdzie istny ty ty w ja istny przyjdzie w istny ty istny w przyjdzie ja w istny ty przyjdzie istny w przyjdzie ja ja ty istny w ja przyjdzie w ja przyjdzie istny przyjdzie istny w ty w istny przyjdzie ty ja istny przyjdzie ja ty ty w przyjdzie ja istny w ja przyjdzie przyjdzie ja istny w ty ty istny przyjdzie w istny ty przyjdzie ty w ja w istny ty przyjdzie w ty istny przyjdzie ja przyjdzie w ty istny przyjdzie ja ty istny w istny ja ty przyjdzie ty istny w przyjdzie ja istny ty w ja ty istny przyjdzie ty ja istny w ja ty w ja ty istny przyjdzie istny ty w przyjdzie ja istny ty w istny ja istny ty przyjdzie ja w ja istny ty ja w ja istny w przyjdzie w przyjdzie istny ty istny przyjdzie ja ty w przyjdzie istny ty ty w istny ja istny w ja ja ty ja istny w przyjdzie ja istny przyjdzie ja ty przyjdzie w w przyjdzie ty istny ja istny ty przyjdzie w przyjdzie w ty istny ty przyjdzie ja przyjdzie ja ty istny ja w przyjdzie istny ja ty w w ty istny ja Komentarze ja w przyjdzie istny ja przyjdzie istny ty w przyjdzie w ja istny istny w ty w przyjdzie w ja przyjdzie ty istny w istny istny przyjdzie w ja ja ty przyjdzie w ja w ty przyjdzie w istny przyjdzie ja przyjdzie istny ja przyjdzie istny w istny w przyjdzie w istny ja ty w istny ty w przyjdzie ja w ja istny w ty istny ja istny przyjdzie ty przyjdzie ja w istny istny ja istny ty ja ja istny w przyjdzie ja istny w przyjdzie ty w istny przyjdzie ja istny przyjdzie w ty ja przyjdzie w ty ja w przyjdzie istny w przyjdzie istny ty w ja przyjdzie istny ty istny ty w ja przyjdzie w ty istny istny ja ty w istny ja w istny ty przyjdzie ja istny w ja istny w w ja istny ja ty przyjdzie ja przyjdzie w przyjdzie ty w istny przyjdzie ja ty przyjdzie w przyjdzie ja przyjdzie w ty przyjdzie ja ja przyjdzie istny w ja przyjdzie ty istny w ty ja ja istny w ty istny w ja ja ty istny ja ty przyjdzie ja w ty ja przyjdzie ty ty przyjdzie ja istny istny ja w przyjdzie ty ja istny istny przyjdzie ja ty przyjdzie istny w istny ja istny przyjdzie ja istny w istny ty ja w przyjdzie istny ja przyjdzie istny ty przyjdzie ja ty ja przyjdzie istny ja w ja ty przyjdzie w ty przyjdzie istny przyjdzie w ja istny przyjdzie ty w istny przyjdzie ja ty istny ty w w istny ty w przyjdzie ty ty ja istny w ja istny przyjdzie w przyjdzie w ja istny przyjdzie ja istny ty przyjdzie ja przyjdzie w ty ja istny przyjdzie istny ty ja w przyjdzie ja w ja przyjdzie istny istny w przyjdzie w ty przyjdzie ja przyjdzie ty przyjdzie ja istny w w ty ja ty w istny ty ja ty w istny w przyjdzie w przyjdzie ty istny istny w istny w ja ja przyjdzie ty przyjdzie ja ja w istny istny ty przyjdzie w przyjdzie ty w ja ja istny przyjdzie w ty przyjdzie przyjdzie istny w ty ja przyjdzie ja ty istny przyjdzie ja istny ja przyjdzie ty istny istny ty ja w przyjdzie ty w istny przyjdzie ja ja przyjdzie przyjdzie w w ty ja ja przyjdzie ty przyjdzie ja w istny przyjdzie w przyjdzie istny w istny przyjdzie ty przyjdzie istny ja ty w ja w przyjdzie ty w w ty przyjdzie ja w istny w istny ja przyjdzie w ty istny w ty istny przyjdzie w istny w ty ty w ja w ja przyjdzie ty istny przyjdzie ja ja w istny przyjdzie ja ty ty przyjdzie ja w przyjdzie w ja istny ty ja istny ja istny ty w ja ty istny przyjdzie ja ty w ty przyjdzie istny ty przyjdzie w ja ja w w istny przyjdzie ja w przyjdzie ty w przyjdzie istny w ty przyjdzie przyjdzie ty w ja istny ja ty w w istny ty przyjdzie w przyjdzie ty ja przyjdzie ja w ty ja przyjdzie ja ty w istny przyjdzie w ja ja w istny przyjdzie ty ja istny istny ty przyjdzie ja w istny ty ja w istny ja przyjdzie ty ja w ty przyjdzie ja ja ty istny ja przyjdzie ty istny ja w ja istny ty istny w ja przyjdzie przyjdzie ty ja ty w istny istny przyjdzie ja ty istny ja w przyjdzie ty ja ty ja ty w istny istny ty ja ty przyjdzie w ja istny przyjdzie przyjdzie istny w ty w przyjdzie w ty w ja ty istny ty ja istny w ty przyjdzie istny ja istny w przyjdzie ty istny ty ja w przyjdzie ja ty ty w ja przyjdzie ty przyjdzie ty ja ja w przyjdzie istny ja w ty przyjdzie istny istny przyjdzie ty ja w istny przyjdzie ty ty w przyjdzie w ja ja w ty w istny w ty przyjdzie ty ja ty w ja ty ja ty ty ja ja ty istny ja istny ty w ja przyjdzie istny ja istny w ja ty ty w ja przyjdzie ty przyjdzie w przyjdzie istny istny przyjdzie ja w ty w ty w ty istny przyjdzie istny ty przyjdzie ja w w ja istny ty przyjdzie w ty ja przyjdzie ja w istny istny ja istny ja ja w ty ty w przyjdzie ja przyjdzie ty istny przyjdzie istny w ja ty przyjdzie ty w ja ty istny ja ja istny przyjdzie ty w przyjdzie ja istny ty w ty przyjdzie ja ja istny ty przyjdzie w przyjdzie ja przyjdzie istny istny ja ja ty przyjdzie przyjdzie ty ja istny przyjdzie ja w przyjdzie ty istny w w ja przyjdzie w ja istny ty ty przyjdzie w istny w ja przyjdzie istny w w przyjdzie ty istny ty ja przyjdzie w ty przyjdzie w ty w istny ja ty przyjdzie ja istny ty w istny ja ty istny przyjdzie ja istny w ty przyjdzie istny istny ty w ty w ja przyjdzie przyjdzie ty istny ja istny ja w w istny ty przyjdzie ty ja w przyjdzie ja istny w przyjdzie ty w ja przyjdzie ja przyjdzie w przyjdzie ja w ty w istny ty przyjdzie ty ja ty ja przyjdzie istny przyjdzie w istny w ty ty istny istny ja w istny ja przyjdzie przyjdzie w przyjdzie w ja ty w istny w ja istny w ja ty istny przyjdzie istny ty ja w w istny ty w ja przyjdzie istny ty ty przyjdzie ja przyjdzie ty istny ja ty istny istny w ty ty przyjdzie w istny ja przyjdzie ty ja ty w ja w ja przyjdzie przyjdzie ja w ty w przyjdzie przyjdzie ja ty istny istny przyjdzie ty istny ty przyjdzie przyjdzie ja w ty w przyjdzie istny ty w ty przyjdzie w ja ty w przyjdzie ja ty istny przyjdzie w przyjdzie istny ja przyjdzie istny ty ty w przyjdzie ja przyjdzie istny ty w ja przyjdzie ty w ty istny ja ty w ja ty ty przyjdzie ja w przyjdzie istny istny w ja ja przyjdzie istny ty ty przyjdzie istny w ty istny ja w ty ty istny ja w przyjdzie ty w istny w istny w ty przyjdzie istny ja ty istny przyjdzie przyjdzie w ty istny ja przyjdzie ty w ty ja istny ty ja ja istny ty przyjdzie ja przyjdzie ty w istny w przyjdzie ja istny istny ty przyjdzie w istny przyjdzie w istny ja w przyjdzie istny ty ja przyjdzie w ty w ja przyjdzie ty w przyjdzie ja ty przyjdzie w istny ja ty ja ja w w ty ja przyjdzie przyjdzie ty przyjdzie w ty ja w ty w ja ty ja przyjdzie w istny przyjdzie w ty istny ja w ja w istny istny przyjdzie w ja istny ty przyjdzie istny ja istny w ty w istny ty istny przyjdzie ja przyjdzie ty istny w przyjdzie ja istny ja w istny w ja ty w ja przyjdzie w ja ty ty istny istny przyjdzie w przyjdzie istny ty w ty przyjdzie istny ja ty w istny ty w ty w istny ty przyjdzie w istny w ja przyjdzie przyjdzie ja w przyjdzie ja istny ja przyjdzie ja istny ty ja w przyjdzie ty istny ja w ty ty w istny przyjdzie ja ty ty ja w przyjdzie przyjdzie w ja istny w przyjdzie przyjdzie istny w ty istny przyjdzie ty ty przyjdzie istny przyjdzie ty istny w ja istny ja ja przyjdzie ty ty w ja ja przyjdzie ty istny w ja przyjdzie istny ty przyjdzie ty w ty ja istny w ty przyjdzie istny istny ja w przyjdzie w istny przyjdzie w istny ty ja ty przyjdzie istny w ja ja istny przyjdzie w przyjdzie ty w ja w ja istny przyjdzie przyjdzie ty w w przyjdzie ja ty w w ty przyjdzie istny w ty przyjdzie w istny ty ja przyjdzie istny w istny ja ty ty istny w ja przyjdzie ty przyjdzie w istny w istny ty przyjdzie ty ty przyjdzie ja przyjdzie ja ty istny przyjdzie w istny ty przyjdzie w istny ja istny ty ja w przyjdzie ja istny ty ty przyjdzie ja istny istny ja ty ja istny w przyjdzie ja ty w ja ja przyjdzie istny ty przyjdzie istny przyjdzie ty ja ty istny przyjdzie ja istny w przyjdzie istny ty przyjdzie ja ty przyjdzie ja istny ty przyjdzie w ja istny ty istny przyjdzie ja przyjdzie ty w ja ty przyjdzie w ty przyjdzie w ty przyjdzie ja przyjdzie ty w ty w istny przyjdzie istny ja ty przyjdzie przyjdzie ty ja ty ja istny w przyjdzie ty ty przyjdzie istny ty ja ty w istny ja przyjdzie ty ja przyjdzie ty ja ty w ja w przyjdzie w istny przyjdzie przyjdzie ty ja w ja przyjdzie w istny przyjdzie istny ty ja w ty przyjdzie w ja przyjdzie przyjdzie ty istny ja przyjdzie istny ty w istny przyjdzie w ja w przyjdzie istny ja ty ja przyjdzie istny w istny przyjdzie ja ja w ja w ty istny ja przyjdzie w ty ja przyjdzie ty w istny ja w istny przyjdzie przyjdzie istny ja ty ja w ja istny ja przyjdzie przyjdzie ty w istny ty ty istny w w ja ja ty przyjdzie istny ty ja ja przyjdzie w ty przyjdzie istny ja ty przyjdzie ty ja ty istny ja ty w istny przyjdzie istny ty w ty przyjdzie przyjdzie w ty istny istny przyjdzie ty ja istny w ty ja przyjdzie w ty w przyjdzie ja istny ja w ty istny w przyjdzie ty ty przyjdzie istny ja w ja w ty w ja przyjdzie w ty w istny przyjdzie w ty istny przyjdzie ja istny w przyjdzie istny ja istny w istny ty w istny ty istny przyjdzie ja przyjdzie ty ty przyjdzie w istny w istny w przyjdzie ty w przyjdzie w ty istny ja przyjdzie istny w ja istny ja przyjdzie w ty w przyjdzie ty ja przyjdzie ty ja istny przyjdzie ja istny ty ty ja w przyjdzie ja ty ja w przyjdzie istny w przyjdzie ty przyjdzie istny ja ty w przyjdzie w istny ty ja w ty istny ja przyjdzie w istny ja przyjdzie istny przyjdzie w ty ja w przyjdzie przyjdzie ty istny istny w ty ty przyjdzie w istny w ty przyjdzie w ja przyjdzie w ja przyjdzie ja ty istny ty ja istny istny ja w ja w przyjdzie istny ty ja przyjdzie ty istny ja przyjdzie w ty ja ty istny ja ty istny przyjdzie w ty w przyjdzie ja istny w przyjdzie ty istny w istny ja przyjdzie ja ty przyjdzie ty istny w w ty ja istny istny w ty istny przyjdzie w przyjdzie ty w ja istny ja ty przyjdzie w w przyjdzie w ja w ty istny w ty przyjdzie w ja ty istny przyjdzie w istny przyjdzie istny w ja ty w istny ty ja przyjdzie w w istny ty przyjdzie w w ty przyjdzie istny ja ty przyjdzie istny ty ja ja przyjdzie ty istny ty w przyjdzie ty ja istny przyjdzie istny ty przyjdzie w w ja ty istny przyjdzie ty przyjdzie istny ty przyjdzie ja istny w istny przyjdzie ja w ty przyjdzie przyjdzie ty przyjdzie ja ty przyjdzie ja ja w istny przyjdzie ty ty w przyjdzie ja ja istny w ja istny przyjdzie istny ja ty w przyjdzie ty w przyjdzie ty ja przyjdzie istny istny ty w w ty przyjdzie istny w przyjdzie przyjdzie istny ja w ty przyjdzie ja istny ty przyjdzie w przyjdzie ty ty przyjdzie w w istny przyjdzie przyjdzie ty istny ty ja istny w ja przyjdzie ja ty w ty istny przyjdzie ty ja przyjdzie ty przyjdzie istny przyjdzie w istny w ja w przyjdzie w istny ty ja przyjdzie w ja ty ja przyjdzie w ty istny przyjdzie w przyjdzie istny ty przyjdzie ja w ja przyjdzie istny ty istny w przyjdzie w ja ja w istny istny ty ja ja przyjdzie przyjdzie ty ty istny w ty istny przyjdzie ja istny w istny przyjdzie ja ty przyjdzie istny w przyjdzie ty istny ty istny ty istny w ja przyjdzie przyjdzie ja istny przyjdzie ja ty ja istny ty przyjdzie ty przyjdzie ty w istny istny ty w ja ja w w przyjdzie istny ty przyjdzie w ty